Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 1a

1 Rekisterinpitäjä

Nimi

Grape People Finland Oy, y-tunnus 2158652-2 Myöhemmin tässä dokumentissa ”Grape People”.

Osoite

Keskuskatu 4, 00100 Helsinki

Muut yhteystiedot

info@grapepeople.fi puh. 040 546 2332

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Jyri Saraste

Osoite

Keskuskatu 4, 00100 Helsinki

Muut yhteystiedot

jyri@grapepeople.fi puh. 040 546 2332

3 Rekisterin nimi

Grape People Finland Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, myyntiin, asiakas- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Käsittelyperusteemme on asiakkaan antama suostumus, oikeutettu etu tai asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja Grape Peoplen välisen sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme asiakkaille myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä. Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse gdpr@grapepeople.fi.

5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti- ja osoitetietoja sekä muita asiakkaan jättämiä tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman hyvin. Rekisteröidystä asiakkaista voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue, kieli, ruokavalio, henkilön ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. koulutuspalveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, laskutus- ja perintätiedot)
 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Grape Peoplen verkkosivustoilla ja -palveluissa
 •  Markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin, webinaareihin ja tapahtumiin osallistuminen)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot 
 • Verkkolomakkeiden yhteydessä roskapostisuodatuksen (reCAPTCHA) tarvitsemat tekniset tiedot 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Grape Peopleen. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessä tai asiakkaan käyttäessä Grape Peoplen palveluja. Keräämme henkilötiedot pääasiassa henkilöltä itseltään sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen sekä tapahtumien yhteydessä. Voimme saada henkilötietoja myös henkilön työnantajalta tai muulta taholta, joka ilmoittaa henkilön tarjoamaamme tilaisuuteen. Seuraamme myös evästeitä ja kävijöiden vierailuja Grape Peoplen sivuilla. Vierailuista jää jälki kävijän IP-osoitteesta ja henkilön mahdollisesti muista luovuttamista tiedoista. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.
 • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä.
 • Asiakas on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiselle, tai henkilötietojensa siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto ja ATK:lta tulostettavissa oleva materiaali säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsyoikeus on ainoastaan Grape Peoplen henkilöstöllä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Grape Peoplen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä). Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on maksuton. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Lisäksi rekisteröity voi antaa Grape Peoplelle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Käsittelypyynnöt osoitetaan kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Grape People Finland Oy
Jyri Saraste
gdpr@grapepeople.fi
Keskuskatu 4, 00100 Helsinki

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asiakkaan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli asiakas katsoo, ettemme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Grape People kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Grape People suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Päivitetty 23.4.2023